Komunikat

VIII Mistrzostwa Polski
Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych

Komunikat Organizacyjny

 

1. Cel Turnieju

Celem turnieju jest:

a) Popularyzacja szachów w środowiskach urzędów administracji publicznej.
b) Integracja środowiska szachowego administracji publicznej.
c) Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach urzędów administracji
publicznej.
d) Budowa relacji środowiska szachowego ze środowiskiem urzędów administracji publicznej.

2. Organizator

Organizatorem mistrzostw jest Polski Związek Szachowy.
Dyrektorem i sędzią głównym zawodów jest FA Anna Mrozińska.

3. Termin i miejsce rozgrywek

Turnieje odbędą się w dniach 3 – 4 grudnia 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa.
Szachy szybkie – w dniu 3 grudnia 2022 (sobota):
I. Potwierdzenie rejestracji zawodników 9:30 – 10:30
II. Otwarcie zawodów – 10:45
III. Turniej szachów szybkich 11:00 – 18:30
• I runda 11:00
• II runda 11:50
• III runda 12:40
• IV runda 13:30
• V runda 14:20
• Przerwa obiadowa – 14:30 – 15:30
• VI runda 15:30
• VII runda 16:20
• VIII runda 17:00
• IX runda 17:50
IV. Zakończenie – 18:30.
Szachy błyskawiczne – w dniu 4 grudnia 2021 (niedziela):
I. Potwierdzenie rejestracji zawodników 9:30 – 10:30
II. Otwarcie zawodów – 10:45
III. Turniej szachów błyskawicznych 11:00 – 14:30
IV. Zakończenie Mistrzostw 14-30 – 15:00

4. Uczestnictwo

Prawo uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby znające podstawowe zasady gry w szachy
reprezentujące:
a) Parlament,
b) Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
c) Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
d) Ministerstwa,
e) Urzędy Centralne,
f) Urzędy Wojewódzkie,
g) Najwyższą Izbę Kontroli,
h) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
i) Narodowy Bank Polski,
j) Instytut Pamięci Narodowej,
k) Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
l) Organy administracji samorządowej,
m) Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
n) Służby mundurowe,
o) Pracownicy zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce,
p) Pracownicy instytucji Unii Europejskiej.
q) Emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.
Za pracownika emerytowanego uznaje się osobę, która w dniu przejścia na emeryturę była
pracownikiem uprawnionego podmiotu.

5. Założenia klasyfikacyjne

Zawody odbędą się w formule turniejów indywidualnych w szachach szybkich i błyskawicznych dające
tytuły:

– W kategorii open:

Mistrz Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

– W kategorii amatorów:

Amatorski Mistrz Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia
zawodów III (II dla kobiet) lub niższą kategorię szachową czyli ranking krajowy na poziomie max. 1600 pkt.
oraz jednocześnie ranking FIDE w danej kategorii szachów nie przekraczający 1600 pkt,

– W kategorii drużynowej:

Drużynowy Mistrz Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych.

Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników reprezentujących
jedną jednostkę organizacyjną. Organizator dopuszcza także możliwość tworzenia drużyn na podstawie
następujących założeń: drużynę tworzą osoby reprezentujące jednostki realizujące te same zadania
ustawowe lub drużynę tworzą osoby z tego samego resortu.
Drużynę należy zgłosić wraz ze składem nie później niż po zakończeniu 3 rundy. Do składu drużyny
można zgłosić max. 5 zawodników.
W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony zostanie tylko
Drużynowy Mistrz Polski.
W przypadku dzielenia miejsca drużynowego decyduje miejsce najlepszego zawodnika z drużyny w
klasyfikacji indywidualnej.
Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech najlepszych
zawodników.
Przewidywane są dodatkowe nagrody specjalne w różnych kategoriach w zależności od liczby
uczestników.

6. Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są na adres a.mrozinska@pzszach.pl
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowany urząd. Zawodnicy
zarejestrowani w Centralnym Rejestrze – także numer ID-CR.
Po dokonaniu rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Brak stosownej
opłaty spowoduje usunięcia zawodnika z listy startowej.
Informacja o wpłaconym wpisowym będzie dostępna na stronie www.mpap.pzszach.pl w zakładce
WYNIKI. Na oficjalnej stronie turnieju oraz na chessarbiter będą publikowane aktualne listy startowe.
W dniu zawodów przed turniejem konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego.

Wpisowe wpłacane do dnia 30 listopada:

9 – rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 50 zł
11 – rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 50 zł.

Wpisowe należy wpłacić na konto

Alior Bank – 10 2490 0005 0000 4600 5479 6322

Polskie Związek Szachowy, 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92.
W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO oraz nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest
zawodnik (MPAP 2022 szybkie, MPAP 2022 błyskawiczne, MPAP 2022 obydwa turnieje).

Wpisowe wpłacane po dniu 30 listopada:

65 zł (szachy szybkie), 65 zł (szachy błyskawiczne)
Wpisowe wpłacane gotówką na sali gry (jeżeli będą wolne miejsca)
80 zł (szachy szybkie), 80 zł (szachy błyskawiczne)

Wpisowe obejmuje wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem zawodów do FIDE. O kolejności wpisu na
listę startową decyduje kolejność wpływu wpisowego na rachunek bankowy.

7. Sprawy różne

a) W ramach wpisowego uwzględniony jest bufet kawowy w trakcie zawodów, oraz obiad serwowany
podczas przerwy turnieju szachów szybkich.
b) Turnieje rozgrywane będą według przepisów FIDE oraz przepisów PZSzach.
c) Turnieje klasyfikowane będą do rankingu FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych.
d) W turniejach stosowane będą obowiązujące w danej chwili przepisy i wytyczne w zakresie
zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19
e) Oficjalna strona zawodów znajduje się pod adresem www.mpap.pzszach.pl.
f) Członkowie Komitetu Honorowego oraz arcymistrzowie zwolnieni są z opłaty wpisowego.
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej po
przekroczeniu 60 uczestników. Informacja zostanie umieszczona na oficjalnej stronie zawodów.
h) Zawodnik, który nie potwierdzi udziału w dniu turnieju do godziny 10:30, nie zostanie skojarzony
do pierwszej rundy.
i) Złożenie zgłoszenia do mistrzostw jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Komunikatu.
j) Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz akceptacją postanowień w zakresie wskazanym w załączniku Nr 1, w tym wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku zgodnie z zasadami opisanymi w tym załączniku.
k) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
l) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora, a w trakcie turnieju do
Sędziego Głównego.

Dyrektor Mistrzostw

FA Anna Mrozińska

Załącznik Nr 1 do Komunikatu Organizacyjnego
VIII Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA ZGODY

Składając zgłoszenie do Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Szachowy z siedzibą w Warszawie 00-514
Warszawa, Marszałkowska 84/92, dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia tych zawodów sportowych na
podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) wskazanego w klauzuli zgody informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Szachowy z siedzibą w
Warszawie 00-514 Warszawa, Marszałkowska 84/92, a kontakt z przedstawicielem Administratora
możliwy jest za pomocą adresu e-mail biuro@pzszach.pl
2. Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej są imprezą otwartą o charakterze publicznym.
3. W Polskim Związku Szachowym został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować pod adresem: biuro@pzszach.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu
prawidłowego przebiegu zawodów sportowych.
5. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:
• dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, płeć, wizerunek, przynależność do grupy zawodowej
oraz do drużyny na zasadach określonych w regulaminie, posiadany ranking i kategoria
szachowa)
• dane kontaktowe podane dobrowolnie w zgłoszeniu
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) instytucje organizujące zawody i
reprezentujące je osoby; (2) media relacjonujące przebieg zawodów; (3) media społecznościowe, w
szczególności Facebook i witryny internetowe Polskiego Związku Szachowego, oraz osoby mające do
nich dostęp.
7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie zgodny z postanowieniami „Polityki
przetwarzania danych osobowych” obowiązującej w Polskim Związku Szachowym. Wyniki zawodów
stanowią informację publiczną.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt osobisty lub mailowy z
organizatorem zawodów. Przy cofnięciu zgody może być niezbędna weryfikacja tożsamości i że
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania, którego dokonano przed
jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w Mistrzostwach.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, że przetwarzanie narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora – w szczególności do
promowania i reklamowania zawodów i sportu szachowego, oraz swojej własnej działalności związanej z
uprawianiem sportu szachowego. Upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego
wizerunku dostępnymi technikami. Zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku w dostępnych środkach
przekazu, w tym na stronach internetowych.