Komunikat Organizacyjny

Komunikat Organizacyjny

IX Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych
Komunikat Organizacyjny

 

 

1. Cel Turnieju
Celem turnieju jest:
a) Popularyzacja szachów w środowiskach urzędów administracji publicznej.
b) Integracja środowiska szachowego administracji publicznej.
c) Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach urzędów administracji
publicznej.
d) Budowa relacji środowiska szachowego ze środowiskiem urzędów administracji publicznej.
2. Organizator
Organizatorem mistrzostw jest Polski Związek Szachowy. Sędzią głównym i Dyrektorem Turnieju jest
Anna Mrozińska kontakt: a.mrozinska@pzszach.pl
3. Termin i miejsce rozgrywek
Turnieje odbędą się w dniach 9-10 grudnia 2023 roku w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa.
Szachy szybkie – w dniu 9 grudnia 2023:
I. Potwierdzenie rejestracji zawodników 8:30 – 9:30
II. Otwarcie zawodów – 9:30 – 10:00
III. Turniej szachów szybkich 10:00 – 17:00
• I runda 10:00
• II runda 10:45
• III runda 11:30
• IV runda 12:15
• V runda 13:00
• VI runda 13:45
Przerwa – 14:00 – 14:45
• VII runda 14:45
• VIII runda 15:30
• IX runda 16:15
IV. Zakończenie – 17:30.
Szachy błyskawiczne – w dniu 10 grudnia 2023:
I. Potwierdzenie rejestracji zawodników 8:30 – 9:30
II. Otwarcie zawodów – 9:30 – 10:00
III. Turniej szachów błyskawicznych 10:00 – 13:30
IV. Zakończenie – 14:00.
4. Uczestnictwo
Prawo uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby znające podstawowe zasady gry w szachy
reprezentujące:
a) Parlament,
b) Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
c) Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
d) Ministerstwa,
e) Urzędy Centralne,
f) Urzędy Wojewódzkie,
g) Najwyższą Izbę Kontroli,
h) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
i) Narodowy Bank Polski,
j) Instytut Pamięci Narodowej,
k) Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
l) Organy administracji samorządowej,
m) Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
n) Służby mundurowe,
o) Pracownicy zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce,
p) Pracownicy instytucji Unii Europejskiej.
q) Emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.
Za pracownika emerytowanego uznaje się osobę, która w dniu przejścia na emeryturę była
pracownikiem uprawnionego podmiotu.
5. Założenia klasyfikacyjne
Zawody odbędą się w formule turniejów indywidualnych w szachach szybkich i błyskawicznych dające
tytuły:
– W kategorii open:
– W kategorii amatorów:
Mistrz Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.
Amatorski Mistrz Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.
Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia
zawodów III (II dla kobiet) lub niższą kategorię szachową czyli ranking krajowy na poziomie max. 1600
pkt. oraz jednocześnie ranking FIDE nie przekraczający 1600 pkt,
– W kategorii drużynowej:
Drużynowy Mistrz Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych.
Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników reprezentujących
jedną jednostkę organizacyjną. Organizator dopuszcza także możliwość tworzenia drużyn na podstawie
następujących założeń: drużynę tworzą osoby reprezentujące jednostki realizujące te same zadania
ustawowe lub drużynę tworzą osoby z tego samego resortu.
Drużynę należy zgłosić wraz ze składem nie później niż po zakończeniu 3 rundy. Do składu drużyny
można zgłosić max. 5 zawodników.
W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony zostanie tylko
Drużynowy Mistrz Polski.
W przypadku dzielenia miejsca drużynowego decyduje miejsce najlepszego zawodnika z drużyny w
klasyfikacji indywidualnej.
Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech najlepszych
zawodników.
Przewidywane są dodatkowe nagrody specjalne w różnych kategoriach w zależności od liczby
uczestników.
6. Zgłoszenia i wpisowe
Serwisy turniejowe
szachy błyskawiczne: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_7659/
szachy szybkie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_7660/
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 listopada 2023 roku odpowiednio do turnieju szachów
szybkich i błyskawicznych.
na adres: a.mrozinska@pzszach.pl
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowany urząd. Po dokonaniu
rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Brak stosownej opłaty spowoduje
usunięcia zawodnika z listy startowej.
Informacja o wpłaconym wpisowym będzie dostępna na stronie www.mpap.pzszach.pl w zakładce
WYNIKI. Na oficjalnej stronie turnieju oraz na chessarbiter będą publikowane aktualne listy startowe.
W dniu zawodów przed turniejem konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego.
Wpisowe wpłacane do dnia 30 listopada:
9 – rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 45 zł
11 – rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 35 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego
Alior Bank 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827,
siedziba: 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92.
W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO, nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest
zawodnik.
Wpisowe wpłacane po dniu 30 listopada:
65 zł (szachy szybkie), 50 zł (szachy błyskawiczne)
Wpisowe wpłacane na sali gry (jeżeli będą wolne miejsca)
80 zł (szachy szybkie), 60 zł (szachy błyskawiczne)
Wpisowe obejmuje wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem zawodów do FIDE. O kolejności wpisu
na listę startową decyduje kolejność wpływu wpisowego na rachunek bankowy.
7. Sprawy różne
a) W ramach wpisowego uwzględniony jest catering w trakcie zawodów (przerwa kawowa)
b) Turnieje rozgrywane będą według przepisów FIDE oraz przepisów PZSzach.
c) Turnieje klasyfikowane będą do rankingu FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych.
d) W turniejach stosowane będą obowiązujące w danej chwili przepisy i wytyczne w zakresie
zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 oraz aktualne przepisy związane z
przebywaniem na terenie budynku ministerialnego
e) Oficjalna strona zawodów znajduje się pod adresem www.mpap.pzszach.pl.
f) Członkowie Komitetu Honorowego oraz arcymistrzowie zwolnieni są z opłaty wpisowego.
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej po
przekroczeniu 80 uczestników. Informacja zostanie umieszczona na oficjalnej stronie zawodów.
h) Zawodnik, który nie potwierdzi udziału w dniu turnieju szachów szybkich i turnieju szachów
błyskawicznych do godziny 9:30 nie zostanie dopuszczony do pierwszejrundy.
i) Złożenie zgłoszenia do mistrzostw jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Komunikatu.
j) Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Klauzuli zgody, klauzuli
informacyjnej, oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią załącznika do
niniejszego Komunikatu.
k) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
l) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów, a w trakcie turnieju do
Sędziego Głównego.
Wiceprezes PZSzach ds. Sportu Powszechnego
Paweł Zaskalski
Załącznik do Komunikatu Organizacyjnego
IX Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA ZGODY
Składając zgłoszenie do IX Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Szachowy z siedzibą w Warszawie 00-514
Warszawa, Marszałkowska 84/92, dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia tych zawodów sportowych na
podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) wskazanego w klauzuli zgody informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Szachowy z siedzibą w
Warszawie 00-514 Warszawa, Marszałkowska 84/92, a kontakt z przedstawicielem Administratora
możliwy jest za pomocą adresu e-mail biuro@pzszach.pl
2. W Polskim Związku Szachowym został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować pod adresem: biuro@pzszach.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu
uczestnictwa w zawodach sportowych.
4. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:
• dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, płeć, wizerunek, przynależność do grupy zawodowej
oraz do drużyny na zasadach określonych w regulaminie, posiadany ranking i kategoria
szachowa)
• dane kontaktowe podane dobrowolnie w zgłoszeniu
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) instytucje organizujące zawody i
reprezentujące je osoby; (2) media relacjonujące przebieg zawodów; (3) media społecznościowe, w
szczególności Facebook i witryny internetowe Polskiego Związku Szachowego, oraz osoby mające do
nich dostęp.
6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie zgodny z postanowieniami „Polityki
przetwarzania danych osobowych” obowiązującej w Polskim Związku Szachowym. Wyniki zawodów
stanowią informację publiczną.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt osobisty lub mailowy
z organizatorem zawodów. Rozumiem, że przy cofnięciu zgody może być niezbędna weryfikacja
mojej tożsamości i że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania,
którego dokonano przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego
udziału w zawodach sportowych ponieważ bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest
możliwy.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, że przetwarzanie narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora – w szczególności do
promowania i reklamowania zawodów i sportu szachowego, oraz swojej własnej działalności związanej z
uprawianiem sportu szachowego. Upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego
wizerunku dostępnymi technikami. Zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku w dostępnych środkach
przekazu, w tym na stronach internetowych.

Komunikat

Komunikat

VIII Mistrzostwa Polski
Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych

Komunikat Organizacyjny

 

1. Cel Turnieju

Celem turnieju jest:

a) Popularyzacja szachów w środowiskach urzędów administracji publicznej.
b) Integracja środowiska szachowego administracji publicznej.
c) Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach urzędów administracji
publicznej.
d) Budowa relacji środowiska szachowego ze środowiskiem urzędów administracji publicznej.

2. Organizator

Organizatorem mistrzostw jest Polski Związek Szachowy.
Dyrektorem i sędzią głównym zawodów jest FA Anna Mrozińska.

3. Termin i miejsce rozgrywek

Turnieje odbędą się w dniach 3 – 4 grudnia 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa.
Szachy szybkie – w dniu 3 grudnia 2022 (sobota):
I. Potwierdzenie rejestracji zawodników 9:30 – 10:30
II. Otwarcie zawodów – 10:45
III. Turniej szachów szybkich 11:00 – 18:30
• I runda 11:00
• II runda 11:50
• III runda 12:40
• IV runda 13:30
• V runda 14:20
• Przerwa obiadowa – 14:30 – 15:30
• VI runda 15:30
• VII runda 16:20
• VIII runda 17:00
• IX runda 17:50
IV. Zakończenie – 18:30.
Szachy błyskawiczne – w dniu 4 grudnia 2021 (niedziela):
I. Potwierdzenie rejestracji zawodników 9:30 – 10:30
II. Otwarcie zawodów – 10:45
III. Turniej szachów błyskawicznych 11:00 – 14:30
IV. Zakończenie Mistrzostw 14-30 – 15:00

4. Uczestnictwo

Prawo uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby znające podstawowe zasady gry w szachy
reprezentujące:
a) Parlament,
b) Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
c) Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
d) Ministerstwa,
e) Urzędy Centralne,
f) Urzędy Wojewódzkie,
g) Najwyższą Izbę Kontroli,
h) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
i) Narodowy Bank Polski,
j) Instytut Pamięci Narodowej,
k) Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
l) Organy administracji samorządowej,
m) Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
n) Służby mundurowe,
o) Pracownicy zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce,
p) Pracownicy instytucji Unii Europejskiej.
q) Emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.
Za pracownika emerytowanego uznaje się osobę, która w dniu przejścia na emeryturę była
pracownikiem uprawnionego podmiotu.

5. Założenia klasyfikacyjne

Zawody odbędą się w formule turniejów indywidualnych w szachach szybkich i błyskawicznych dające
tytuły:

– W kategorii open:

Mistrz Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

– W kategorii amatorów:

Amatorski Mistrz Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia
zawodów III (II dla kobiet) lub niższą kategorię szachową czyli ranking krajowy na poziomie max. 1600 pkt.
oraz jednocześnie ranking FIDE w danej kategorii szachów nie przekraczający 1600 pkt,

– W kategorii drużynowej:

Drużynowy Mistrz Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych.

Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników reprezentujących
jedną jednostkę organizacyjną. Organizator dopuszcza także możliwość tworzenia drużyn na podstawie
następujących założeń: drużynę tworzą osoby reprezentujące jednostki realizujące te same zadania
ustawowe lub drużynę tworzą osoby z tego samego resortu.
Drużynę należy zgłosić wraz ze składem nie później niż po zakończeniu 3 rundy. Do składu drużyny
można zgłosić max. 5 zawodników.
W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony zostanie tylko
Drużynowy Mistrz Polski.
W przypadku dzielenia miejsca drużynowego decyduje miejsce najlepszego zawodnika z drużyny w
klasyfikacji indywidualnej.
Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech najlepszych
zawodników.
Przewidywane są dodatkowe nagrody specjalne w różnych kategoriach w zależności od liczby
uczestników.

6. Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są na adres a.mrozinska@pzszach.pl
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowany urząd. Zawodnicy
zarejestrowani w Centralnym Rejestrze – także numer ID-CR.
Po dokonaniu rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Brak stosownej
opłaty spowoduje usunięcia zawodnika z listy startowej.
Informacja o wpłaconym wpisowym będzie dostępna na stronie www.mpap.pzszach.pl w zakładce
WYNIKI. Na oficjalnej stronie turnieju oraz na chessarbiter będą publikowane aktualne listy startowe.
W dniu zawodów przed turniejem konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego.

Wpisowe wpłacane do dnia 30 listopada:

9 – rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 50 zł
11 – rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 50 zł.

Wpisowe należy wpłacić na konto

Alior Bank – 10 2490 0005 0000 4600 5479 6322

Polskie Związek Szachowy, 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92.
W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO oraz nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest
zawodnik (MPAP 2022 szybkie, MPAP 2022 błyskawiczne, MPAP 2022 obydwa turnieje).

Wpisowe wpłacane po dniu 30 listopada:

65 zł (szachy szybkie), 65 zł (szachy błyskawiczne)
Wpisowe wpłacane gotówką na sali gry (jeżeli będą wolne miejsca)
80 zł (szachy szybkie), 80 zł (szachy błyskawiczne)

Wpisowe obejmuje wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem zawodów do FIDE. O kolejności wpisu na
listę startową decyduje kolejność wpływu wpisowego na rachunek bankowy.

7. Sprawy różne

a) W ramach wpisowego uwzględniony jest bufet kawowy w trakcie zawodów, oraz obiad serwowany
podczas przerwy turnieju szachów szybkich.
b) Turnieje rozgrywane będą według przepisów FIDE oraz przepisów PZSzach.
c) Turnieje klasyfikowane będą do rankingu FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych.
d) W turniejach stosowane będą obowiązujące w danej chwili przepisy i wytyczne w zakresie
zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19
e) Oficjalna strona zawodów znajduje się pod adresem www.mpap.pzszach.pl.
f) Członkowie Komitetu Honorowego oraz arcymistrzowie zwolnieni są z opłaty wpisowego.
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej po
przekroczeniu 60 uczestników. Informacja zostanie umieszczona na oficjalnej stronie zawodów.
h) Zawodnik, który nie potwierdzi udziału w dniu turnieju do godziny 10:30, nie zostanie skojarzony
do pierwszej rundy.
i) Złożenie zgłoszenia do mistrzostw jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Komunikatu.
j) Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz akceptacją postanowień w zakresie wskazanym w załączniku Nr 1, w tym wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku zgodnie z zasadami opisanymi w tym załączniku.
k) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
l) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora, a w trakcie turnieju do
Sędziego Głównego.

Dyrektor Mistrzostw

FA Anna Mrozińska

Załącznik Nr 1 do Komunikatu Organizacyjnego
VIII Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA ZGODY

Składając zgłoszenie do Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Szachowy z siedzibą w Warszawie 00-514
Warszawa, Marszałkowska 84/92, dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia tych zawodów sportowych na
podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) wskazanego w klauzuli zgody informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Szachowy z siedzibą w
Warszawie 00-514 Warszawa, Marszałkowska 84/92, a kontakt z przedstawicielem Administratora
możliwy jest za pomocą adresu e-mail biuro@pzszach.pl
2. Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej są imprezą otwartą o charakterze publicznym.
3. W Polskim Związku Szachowym został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować pod adresem: biuro@pzszach.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu
prawidłowego przebiegu zawodów sportowych.
5. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:
• dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, płeć, wizerunek, przynależność do grupy zawodowej
oraz do drużyny na zasadach określonych w regulaminie, posiadany ranking i kategoria
szachowa)
• dane kontaktowe podane dobrowolnie w zgłoszeniu
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) instytucje organizujące zawody i
reprezentujące je osoby; (2) media relacjonujące przebieg zawodów; (3) media społecznościowe, w
szczególności Facebook i witryny internetowe Polskiego Związku Szachowego, oraz osoby mające do
nich dostęp.
7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie zgodny z postanowieniami „Polityki
przetwarzania danych osobowych” obowiązującej w Polskim Związku Szachowym. Wyniki zawodów
stanowią informację publiczną.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt osobisty lub mailowy z
organizatorem zawodów. Przy cofnięciu zgody może być niezbędna weryfikacja tożsamości i że
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania, którego dokonano przed
jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w Mistrzostwach.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, że przetwarzanie narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora – w szczególności do
promowania i reklamowania zawodów i sportu szachowego, oraz swojej własnej działalności związanej z
uprawianiem sportu szachowego. Upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego
wizerunku dostępnymi technikami. Zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku w dostępnych środkach
przekazu, w tym na stronach internetowych.

Relacja

Relacja

Szachowe zmagania w formule online

Już po raz szósty przedstawiciele Administracji Publicznej zmierzyli się w Mistrzostwach Polskich w szachach szybkich i błyskawicznych. Turniej rozegrany został w dniach 4-5 grudnia i po raz pierwszy w dotychczasowej historii odbył się w formule online, za pośrednictwem portalu chess.com. W zawodach udział wzięło 92 zawodników.

Pandemia koronawirusa powoduje, że wiele imprez sportowych odbywa się w tym roku w nieco innej niż zwykle formule. Nie inaczej było z tegorocznymi MPAP. Pozostało jednak kilka elementów wspólnych, względem poprzednich czempionatów. Patronat nad wydarzeniem objął Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, a za organizację wydarzenia odpowiadał Polski Związek Szachowy oraz Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe Solvitur Ambulando. Niezmienny pozostał wysoki poziom zawodów.

Organizacja tego typu turniejów w formule online wymaga wiele poświęcenia jeśli chodzi o techniczną stronę przedsięwzięcia. „PZSzach wielokrotnie organizował MPAP w formie stacjonarnej i bazując na doświadczeniach każda kolejna impreza była łatwiejsza w organizacji. Formuła online była uciążliwa dla nowych użytkowników portalu chess.com, którzy nie zaznajomieni byli ze specyfiką działania. Brak bezpośredniego kontaktu utrudniał kontakt i tłumaczenia zawiłości technicznych. Wyzwaniem mogłyby być kwestie ew. dopingu elektronicznego. Przeglądałem partie i jestem przekonany, że wszyscy zawodnicy grali fair-play. – bez wspomagania programami.– powiedział Michał Bartel, odpowiedzialny z ramienia PZSzach za techniczną stronę wydarzenia.

Dodatkową atrakcją była możliwość śledzenia relacji live z obu turniejowych dni na profilu PZSzach na platformie YouTube. Fachowy komentarz był udziałem GM Zbigniewa Paklezy oraz GM Artura Jakubca. W szczytowym momencie relacje śledziło ponad 300 osób!

Turnieje online wymagają również nieco innego podejścia od sędziego głównego, którym w tym roku po raz kolejny była arcymistrzyni i sędzia klasy międzynarodowej – Agnieszka Brustman. Turnieje online wymagają przeprowadzenia zawodników przez proces zaznajamiania się z platformą, na której toczą się rozgrywki. Stanowi to dodatkowe wyzwanie dla Sędziego turnieju. Po zawodach niezbędne jest przeniesienie wyników do platformy chessarbiter, co również stanowi dodatkowe zadanie dla Sędziego zawodów.

W piątek tradycyjnie rozegrany został turniej szachów błyskawicznych. Wzięło w nim udział 45 zawodników. W kategorii OPEN najlepszy okazał się Paweł Kukuła z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Drugie miejsce zajął Tomasz Mika z Urzędu Gminy w Czarnej, a trzecie zdobył Dariusz Sycz z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W kategorii kobiet najlepszą zawodniczką okazała się Katarzyna Kucharska z Ministerstwa Aktywów Państwowych, przed Moniką Głuszką (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) i Joanną Konstanciuk (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

Tradycyjnie przyznano również wyróżnienia w kategoriach amatorów. Wśród kobiet triumfowała Aleksandra Abramek z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wśród amatorów 1. miejsce dla Pawła Wielka reprezentującego Ministerstwo Aktywów Państwowych, drugie dla Jana Szymańskiego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a na najniższym stopniu podium stanął Krzysztof Pajączek, reprezentujący resort infrastruktury.

Klasyfikację drużynową wygrała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przed Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

Sobota upłynęła pod znakiem turnieju szachów szybkich, w którym wzięło udział 47 zawodników. W kategorii OPEN najlepszy okazał się Dariusz Sycz (MON). Drugie miejsce przypadło w udziale Pawłowi Kukule z Powiatowego Urzędy Pracy w Grudziądzu, a trzecie zdobył Łukasz Dworakowski z ARiMR. Wśród kobiet zwyciężyłam Joanna Konstanciuk z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Drugie miejsce dla Iwony Flisiak (Urząd Gminy Niebylec), a trzecie dla Moniki Głuszko (UKNF). Wśród amatorek triumfowała Aleksandra Abramek (MRPiPS). Wśród amatorów 1. miejsce zajął Paweł Wielk (Ministerstwo Aktywów Państwowych), drugie dla Macieja Dąbrowskiego z Ministerstwa Infrastruktury, a trzecie dla Dawida Baszaka (Ministerstwo Finansów). Drużynowo najlepsi okazali się przedstawiciele MON, przed ARiMR oraz drużyną Ministerstwa Finansów.

Komplet wyników znaleźć można na stronie www.mpap.pzszach.pl.

Regulamin

Regulamin

 

VII Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych

pod patronatem honorowym

Pana Premiera Mateusza Morawieckiego

 

Komunikat Organizacyjny

 

1.      Cel Turnieju

Celem turnieju jest:

 1. Popularyzacja szachów w środowiskach urzędów administracji publicznej.
 2. Integracja środowiska szachowego administracji publicznej.
 3. Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach urzędów administracji publicznej.
 4. Budowa relacji środowiska szachowego ze środowiskiem urzędów administracji publicznej.

2.      Organizator

Organizatorem mistrzostw jest Polski Związek Szachowy.

3.      Termin i miejsce rozgrywek

Turnieje odbędą się w dniach 3 – 4 grudnia 2021 roku w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa.

 

Szachy błyskawiczne – w dniu 3 grudnia 2021:

 

 1. Potwierdzenie rejestracji zawodników 15:00 – 16:00
 2. Otwarcie zawodów – 16:00 – 16:30
 • Turniej szachów błyskawicznych 16:30 – 20:00
 1. Zakończenie – 20:30.

 

Szachy szybkie –  w dniu 4 grudnia 2021:

 

 1. Potwierdzenie rejestracji zawodników 8:30 – 9:30
 2. Otwarcie zawodów – 9:30 – 10:00
 • Turniej szachów szybkich 10:00 – 17:00
 • I runda 10:00
 • II runda 10:45
 • III runda 11:30
 • IV runda 12:15
 • V runda 13:00
 • VI runda 13:45

Przerwa obiadowa – 14:00 – 14:45

 • VII runda 14:45
 • VIII runda 15:30
 • IX runda 16:15
 1. Zakończenie – 17:30.

 

 

 

Wszystkie osoby przebywające na sali gry i w pomieszczeniach sąsiadujących zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu oraz do korzystania z maseczek zasłaniających usta i nos zgodnie z obowiązującymi wytycznymi przeciwepidemicznymi pod rygorem usunięcia z mistrzostw oraz zobowiązania do opuszczenia sali turniejowej.

 

Z obowiązku noszenia maseczki (stan na dzień ogłoszenia niniejszego komunikatu) zwolnieni będą:

 

– zawodnicy – wyłącznie w czasie rozgrywania partii turniejowej,

– sędziowie – w trakcie i w związku z wykonywaniem obowiązków sędziowskich.

 

4.      Uczestnictwo

Prawo uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby znające podstawowe zasady gry w szachy reprezentujące:

 1. Parlament,
 2. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
 3. Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
 4. Ministerstwa,
 5. Urzędy Centralne,
 6. Urzędy Wojewódzkie,
 7. Najwyższą Izbę Kontroli,
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 9. Narodowy Bank Polski,
 10. Instytut Pamięci Narodowej,
 11. Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
 12. Organy administracji samorządowej,
 13. Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
 14. Służby mundurowe,
 15. Pracownicy zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce,
 16. Pracownicy instytucji Unii Europejskiej.
 17. Emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.

Za pracownika emerytowanego uznaje się osobę, która w dniu przejścia na emeryturę była pracownikiem uprawnionego podmiotu.

 

5.      Założenia klasyfikacyjne

Zawody odbędą się w formule turniejów indywidualnych w szachach szybkich i błyskawicznych dające tytuły:

 

– W kategorii open:

 

Mistrz Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

 

– W kategorii amatorów:

 

Amatorski Mistrz Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

 

Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia zawodów III (II dla kobiet) lub niższą kategorię szachową czyli ranking krajowy na poziomie max. 1600 pkt. oraz jednocześnie ranking FIDE  nie przekraczający 1600 pkt,

 

– W kategorii drużynowej:

 

Drużynowy Mistrz Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych.

 

Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników reprezentujących jedną jednostkę organizacyjną. Organizator dopuszcza także możliwość tworzenia drużyn na podstawie następujących założeń: drużynę tworzą osoby reprezentujące jednostki realizujące te same zadania ustawowe lub drużynę tworzą osoby z tego samego resortu.

Drużynę należy zgłosić wraz ze składem nie później niż po zakończeniu  3 rundy. Do składu drużyny można zgłosić max. 5 zawodników.

W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony zostanie tylko Drużynowy Mistrz Polski.

W przypadku dzielenia miejsca drużynowego decyduje miejsce najlepszego zawodnika z drużyny w klasyfikacji indywidualnej.

Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech najlepszych zawodników.

Przewidywane są dodatkowe nagrody specjalne w różnych kategoriach w zależności od liczby uczestników.

6.      Zgłoszenia i wpisowe

Serwisy turniejowe

szachy błyskawiczne: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3596/

szachy szybkie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3597/

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 listopada 2021 roku odpowiednio do turnieju szachów szybkich i błyskawicznych.

na adres jkicinski@szachygrodzisk.pl

 

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowany urząd. Po dokonaniu rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Brak stosownej opłaty spowoduje usunięcia zawodnika z listy startowej.

Informacja o wpłaconym wpisowym będzie dostępna na stronie www.mpap.pzszach.pl w zakładce WYNIKI. Na oficjalnej stronie turnieju oraz na chessarbiter będą publikowane  aktualne listy startowe.

W dniu zawodów przed turniejem konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego.

 

Wpisowe wpłacane do dnia 30 listopada:

 

9 – rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 45 zł

11 – rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 35 zł.

Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego

Alior Bank   53 2490 0005 0000 4530 6612 0827,

siedziba: 00-514 Warszawa, ul.  Marszałkowska 84/92.

W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO, nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest zawodnik.

 

Osoby które zagrały w obu turniejach VI Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w roku 2020 roku wnoszą wpisowe w terminie do 30 października 2021 o połowę mniejsze.

 

Wpisowe wpłacane po dniu 30 listopada:

 

65 zł (szachy szybkie), 50 zł (szachy błyskawiczne)

 

 Wpisowe wpłacane na sali gry (jeżeli będą wolne miejsca)

 

80 zł (szachy szybkie), 60 zł (szachy błyskawiczne)

Wpisowe obejmuje wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem zawodów do FIDE. O kolejności wpisu na listę startową decyduje kolejność wpływu wpisowego na rachunek bankowy.

7.      Sprawy różne

 1. W ramach wpisowego uwzględniony jest catering w trakcie zawodów, w tym obiad podczas turniej szachów szybkich.
 2. Turnieje rozgrywane będą według przepisów FIDE oraz przepisów PZSzach.
 3. Turnieje klasyfikowane będą do rankingu FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych.
 4. W turniejach stosowane będą obowiązujące w danej chwili przepisy i wytyczne w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19
 5. Oficjalna strona zawodów znajduje się pod adresem www.mpap.pzszach.pl.
 6. Członkowie Komitetu Honorowego oraz arcymistrzowie zwolnieni są  z opłaty wpisowego.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej po przekroczeniu 60 uczestników. Informacja zostanie umieszczona na oficjalnej stronie zawodów.
 8. Zawodnik, który nie potwierdzi udziału  w dniu turnieju szachów błyskawicznych do godziny 16:00, a w dniu turnieju szachów szybkich do godziny 9:30, nie zostanie dopuszczony do pierwszej rundy.
 9. Złożenie zgłoszenia do mistrzostw jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu.
 10. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Klauzuli zgody, klauzuli informacyjnej, oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią załącznika do niniejszego Komunikatu.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
 12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów, a w trakcie turnieju do Sędziego Głównego.

Wiceprezes PZSzach ds. Sportu Powszechnego

 

Paweł Zaskalski

 

 

Załącznik do Komunikatu Organizacyjnego

VII Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA ZGODY

Składając zgłoszenie do VII Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Szachowy z siedzibą w Warszawie 00-514 Warszawa, Marszałkowska 84/92, dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia tych zawodów sportowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) wskazanego w klauzuli zgody informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Szachowy z siedzibą w Warszawie 00-514 Warszawa, Marszałkowska 84/92, a kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą adresu e-mail biuro@pzszach.pl
 2. W Polskim Związku Szachowym został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: biuro@pzszach.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w zawodach sportowych.
 4. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, płeć, wizerunek, przynależność do grupy zawodowej oraz do drużyny na zasadach określonych w regulaminie, posiadany ranking i kategoria szachowa)
  • dane kontaktowe podane dobrowolnie w zgłoszeniu
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) instytucje organizujące zawody i reprezentujące je osoby; (2) media relacjonujące przebieg zawodów; (3) media społecznościowe, w szczególności Facebook i witryny internetowe Polskiego Związku Szachowego, oraz osoby mające do nich dostęp.
 6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie zgodny z postanowieniami „Polityki przetwarzania danych osobowych” obowiązującej w Polskim Związku Szachowym. Wyniki zawodów stanowią informację publiczną.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,  jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt osobisty lub mailowy z organizatorem zawodów.  Rozumiem, że przy cofnięciu zgody może być niezbędna weryfikacja mojej tożsamości i że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w zawodach sportowych ponieważ bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest możliwy.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora – w szczególności do promowania i reklamowania zawodów i sportu szachowego, oraz swojej własnej działalności związanej z uprawianiem sportu szachowego. Upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku dostępnymi technikami. Zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku w dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych.

 

Zaproszenie

Zaproszenie

Polski Związek Szachowy i Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando” zapraszają wszystkich obecnych i byłych pracowników administracji publicznej do uczestnictwa w rywalizacji na 64 polach. V Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w Szachach, podobnie jak poprzednie, będą rozegrane w sali Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (d. Ministerstwo Rozwoju i dawna sala kina Śląsk) w Warszawie ul. Wspólna 2/4 w dniach 4 i 5 października 2019r. Pierwszego dnia zaplanowany został turniej szachów błyskawicznych, a drugiego dnia – turniej szachów szybkich.

 

Imprezę patronatem honorowym objął Pan Premier Mateusz Morawiecki. W komitecie honorowym zasiadają m.in.: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, Szef Służby Cywilnej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Dobrosław Dowiat-Urbański, Sekretarz Stanu w MON – Marek Łapiński, Dyrektor Generalny KPRM Magdalena Tarczewska – Szymańska, parlamentarzyści: senator Marek Borowski, posłowie Tadeusz Cymański, Zbigniew Gryglas i Jacek Żalek. PosłowieTadeusz Cymański i Jacek Żalek nie tylko wchodzą do zaszczytnego grona członków komitetów honorowych MPAP, ale również biorą aktywny udział w Mistrzostwach jako zawodnicy.

To już piąta edycja. Początek nastąpił w 2015 roku. W ostatnim turnieju uczestniczyło 85 zawodników w turnieju szachów szybkich i 74 w turnieju szachów błyskawicznych. W mistrzostwach uczestniczy wielu silnych zawodników i zawodniczek. Dotychczasowi zwycięzcy to: mistrz Rafał Przedmojski (2015 i 2018, szachy szybkie), MF Jacek Markiewicz (2015, blitz), Joanna Konstanciuk (2015 i 2017 szachy szybkie, 2015 blitz), Mistrz Polski z 1987 r. GM Robert Kuczyński (2016, szachy szybkie), WFM Milena Magnucka (2016 szachy szybkie), Mistrz Polski z 1992 r. GM Jacek Gdański (2016, blitz), Jagoda Gołek (2016, blitz), MF Aleksander Kraiński (2017, szachy szybkie) IM Mateusz Bobula (2017, blitz), Monika Głuszko (2017, blitz), Katarzyna Paterek-Kucharska (2018, szachy szybkie), Paweł Sygulski (2018, blitz), Patrycja Pacak (2018, blitz). Wśród medalistów zawodów drużynowych prym wiedzie drużyna aktualnych Mistrzów NATO z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W trakcie mistrzostw jest wiele imprez towarzyszących np. w zeszłym roku elementem uświetniającym drugi dzień zawodów była specjalnie przygotowana strefa LOTTO, gdzie można było zmierzyć się z arc. solvingu Piotrem Murdzią.

Organizatorzy zapraszają na tradycyjny lunch (w przerwie turnieju szachów szybkich), a kawa, herbata i ciasteczka są dostępne w trakcie całego turnieju. Część partii jest transmitowana on-line.

Wszystkie informacje wraz z historią turniejów i zdjęciami są dostępne na stronie Mistrzostw mpap.pzszach.pl , a także na stronie stowarzyszenia „Solvitur Ambulando” solviturambulando.eu. W tym roku zawody będą sędziować arc. Agnieszka Brustman (IA) i Krzysztof Parol (IA).

Krzysztof Pajączek

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Executive MBA i magister zarządzania), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (doktor nauk medycznych) i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (lekarz medycyny). Urzędnik służby cywilnej z blisko 20-letnim stażem pracy na wyższych stanowiskach w administracji rządowej m.in.: Dyrektor Generalny w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (2002-2006), Dyrektor Departamentu Zdrowia w MSWiA (2006-2008), Dyrektor Generalny w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym (2009-2018), z doświadczeniem w pracy w środowisku międzynarodowym dla wielu instytucji europejskich, w tym jako stażysta w Komisji Europejskiej (1998), członek Forum Doradczego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w Parmie (2003-2004), członek Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w Sztokholmie (2004-2006) i ekspert międzynarodowy w projekcie twinningowym w Albanii (2017-2018). Od 1 lutego 2019 r. powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.