Komunikat Organizacyjny

IX Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych
Komunikat Organizacyjny

 

 

1. Cel Turnieju
Celem turnieju jest:
a) Popularyzacja szachów w środowiskach urzędów administracji publicznej.
b) Integracja środowiska szachowego administracji publicznej.
c) Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach urzędów administracji
publicznej.
d) Budowa relacji środowiska szachowego ze środowiskiem urzędów administracji publicznej.
2. Organizator
Organizatorem mistrzostw jest Polski Związek Szachowy. Sędzią głównym i Dyrektorem Turnieju jest
Anna Mrozińska kontakt: a.mrozinska@pzszach.pl
3. Termin i miejsce rozgrywek
Turnieje odbędą się w dniach 9-10 grudnia 2023 roku w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa.
Szachy szybkie – w dniu 9 grudnia 2023:
I. Potwierdzenie rejestracji zawodników 8:30 – 9:30
II. Otwarcie zawodów – 9:30 – 10:00
III. Turniej szachów szybkich 10:00 – 17:00
• I runda 10:00
• II runda 10:45
• III runda 11:30
• IV runda 12:15
• V runda 13:00
• VI runda 13:45
Przerwa – 14:00 – 14:45
• VII runda 14:45
• VIII runda 15:30
• IX runda 16:15
IV. Zakończenie – 17:30.
Szachy błyskawiczne – w dniu 10 grudnia 2023:
I. Potwierdzenie rejestracji zawodników 8:30 – 9:30
II. Otwarcie zawodów – 9:30 – 10:00
III. Turniej szachów błyskawicznych 10:00 – 13:30
IV. Zakończenie – 14:00.
4. Uczestnictwo
Prawo uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby znające podstawowe zasady gry w szachy
reprezentujące:
a) Parlament,
b) Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
c) Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
d) Ministerstwa,
e) Urzędy Centralne,
f) Urzędy Wojewódzkie,
g) Najwyższą Izbę Kontroli,
h) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
i) Narodowy Bank Polski,
j) Instytut Pamięci Narodowej,
k) Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
l) Organy administracji samorządowej,
m) Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
n) Służby mundurowe,
o) Pracownicy zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce,
p) Pracownicy instytucji Unii Europejskiej.
q) Emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.
Za pracownika emerytowanego uznaje się osobę, która w dniu przejścia na emeryturę była
pracownikiem uprawnionego podmiotu.
5. Założenia klasyfikacyjne
Zawody odbędą się w formule turniejów indywidualnych w szachach szybkich i błyskawicznych dające
tytuły:
– W kategorii open:
– W kategorii amatorów:
Mistrz Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.
Amatorski Mistrz Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.
Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia
zawodów III (II dla kobiet) lub niższą kategorię szachową czyli ranking krajowy na poziomie max. 1600
pkt. oraz jednocześnie ranking FIDE nie przekraczający 1600 pkt,
– W kategorii drużynowej:
Drużynowy Mistrz Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich i błyskawicznych.
Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników reprezentujących
jedną jednostkę organizacyjną. Organizator dopuszcza także możliwość tworzenia drużyn na podstawie
następujących założeń: drużynę tworzą osoby reprezentujące jednostki realizujące te same zadania
ustawowe lub drużynę tworzą osoby z tego samego resortu.
Drużynę należy zgłosić wraz ze składem nie później niż po zakończeniu 3 rundy. Do składu drużyny
można zgłosić max. 5 zawodników.
W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony zostanie tylko
Drużynowy Mistrz Polski.
W przypadku dzielenia miejsca drużynowego decyduje miejsce najlepszego zawodnika z drużyny w
klasyfikacji indywidualnej.
Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech najlepszych
zawodników.
Przewidywane są dodatkowe nagrody specjalne w różnych kategoriach w zależności od liczby
uczestników.
6. Zgłoszenia i wpisowe
Serwisy turniejowe
szachy błyskawiczne: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_7659/
szachy szybkie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_7660/
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 listopada 2023 roku odpowiednio do turnieju szachów
szybkich i błyskawicznych.
na adres: a.mrozinska@pzszach.pl
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowany urząd. Po dokonaniu
rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Brak stosownej opłaty spowoduje
usunięcia zawodnika z listy startowej.
Informacja o wpłaconym wpisowym będzie dostępna na stronie www.mpap.pzszach.pl w zakładce
WYNIKI. Na oficjalnej stronie turnieju oraz na chessarbiter będą publikowane aktualne listy startowe.
W dniu zawodów przed turniejem konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego.
Wpisowe wpłacane do dnia 30 listopada:
9 – rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 45 zł
11 – rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 35 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego
Alior Bank 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827,
siedziba: 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92.
W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO, nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest
zawodnik.
Wpisowe wpłacane po dniu 30 listopada:
65 zł (szachy szybkie), 50 zł (szachy błyskawiczne)
Wpisowe wpłacane na sali gry (jeżeli będą wolne miejsca)
80 zł (szachy szybkie), 60 zł (szachy błyskawiczne)
Wpisowe obejmuje wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem zawodów do FIDE. O kolejności wpisu
na listę startową decyduje kolejność wpływu wpisowego na rachunek bankowy.
7. Sprawy różne
a) W ramach wpisowego uwzględniony jest catering w trakcie zawodów (przerwa kawowa)
b) Turnieje rozgrywane będą według przepisów FIDE oraz przepisów PZSzach.
c) Turnieje klasyfikowane będą do rankingu FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych.
d) W turniejach stosowane będą obowiązujące w danej chwili przepisy i wytyczne w zakresie
zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 oraz aktualne przepisy związane z
przebywaniem na terenie budynku ministerialnego
e) Oficjalna strona zawodów znajduje się pod adresem www.mpap.pzszach.pl.
f) Członkowie Komitetu Honorowego oraz arcymistrzowie zwolnieni są z opłaty wpisowego.
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej po
przekroczeniu 80 uczestników. Informacja zostanie umieszczona na oficjalnej stronie zawodów.
h) Zawodnik, który nie potwierdzi udziału w dniu turnieju szachów szybkich i turnieju szachów
błyskawicznych do godziny 9:30 nie zostanie dopuszczony do pierwszejrundy.
i) Złożenie zgłoszenia do mistrzostw jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Komunikatu.
j) Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Klauzuli zgody, klauzuli
informacyjnej, oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią załącznika do
niniejszego Komunikatu.
k) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
l) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów, a w trakcie turnieju do
Sędziego Głównego.
Wiceprezes PZSzach ds. Sportu Powszechnego
Paweł Zaskalski
Załącznik do Komunikatu Organizacyjnego
IX Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA ZGODY
Składając zgłoszenie do IX Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Szachowy z siedzibą w Warszawie 00-514
Warszawa, Marszałkowska 84/92, dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia tych zawodów sportowych na
podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) wskazanego w klauzuli zgody informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Szachowy z siedzibą w
Warszawie 00-514 Warszawa, Marszałkowska 84/92, a kontakt z przedstawicielem Administratora
możliwy jest za pomocą adresu e-mail biuro@pzszach.pl
2. W Polskim Związku Szachowym został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować pod adresem: biuro@pzszach.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu
uczestnictwa w zawodach sportowych.
4. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:
• dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, płeć, wizerunek, przynależność do grupy zawodowej
oraz do drużyny na zasadach określonych w regulaminie, posiadany ranking i kategoria
szachowa)
• dane kontaktowe podane dobrowolnie w zgłoszeniu
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) instytucje organizujące zawody i
reprezentujące je osoby; (2) media relacjonujące przebieg zawodów; (3) media społecznościowe, w
szczególności Facebook i witryny internetowe Polskiego Związku Szachowego, oraz osoby mające do
nich dostęp.
6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie zgodny z postanowieniami „Polityki
przetwarzania danych osobowych” obowiązującej w Polskim Związku Szachowym. Wyniki zawodów
stanowią informację publiczną.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt osobisty lub mailowy
z organizatorem zawodów. Rozumiem, że przy cofnięciu zgody może być niezbędna weryfikacja
mojej tożsamości i że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania,
którego dokonano przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego
udziału w zawodach sportowych ponieważ bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest
możliwy.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, że przetwarzanie narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora – w szczególności do
promowania i reklamowania zawodów i sportu szachowego, oraz swojej własnej działalności związanej z
uprawianiem sportu szachowego. Upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego
wizerunku dostępnymi technikami. Zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku w dostępnych środkach
przekazu, w tym na stronach internetowych.