Regulamin

Regulamin turnieju

„VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych”

 1. Cel Turnieju

Celem turnieju „VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” jest:

 1. a) Popularyzacja szachów w środowiskach urzędów administracji publicznej.
  b) Integracja środowiska szachowego administracji publicznej.
  c) Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach urzędów administracji publicznej.
  d) Budowa relacji środowiska szachowego ze środowiskiem urzędów administracji publicznej.
 1. Organizator

Organizatorem turnieju „VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” jest Polski Związek Szachowy we współpracy ze stowarzyszeniem – Towarzystwem Edukacyjno-Sportowym „Solvitur Ambulando”.

 1. Termin i miejsce turnieju

Turniej „VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” odbędzie się w dniach 9 i 10 października 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa).

 1. Uczestnictwo

Prawo do uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby potrafiące grać w szachy reprezentujące:

 1. Parlament,
 2. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
 3. Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
 4. Ministerstwa,
 5. Urzędy Centralne,
 6. Urzędy Wojewódzkie,
 7. Najwyższą Izbę Kontroli,
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 9. Narodowy Bank Polski,
 10. Instytut Pamięci Narodowej
 11. Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
 12. Organy administracji samorządowej,
 13. Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
 14. Służby mundurowe,
 15. Pracownicy zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce.
 16. Pracownicy instytucji Unii Europejskiej.
 17. Emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.

Za emerytowanego pracownika uznaje się osobę, która w dniu przejścia na emeryturę była pracownikiem uprawnionego podmiotu.

 1. Założenia
 1. a) Zawody odbędą się w formule turniejów indywidualnych w szachach szybkich
  i błyskawicznych dające tytuły:

 

W kategorii open:

Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

W kategorii amatorów:

Amatorski Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

 

Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia zawodów III(II dla kobiet) lub niższą kategorię szachową czyli ranking krajowy na poziomie max. 1600 pkt. oraz jednocześnie ranking FIDE  nie przekraczający 1600 pkt,

W kategorii drużynowej:

Drużynowy Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych.

Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników reprezentujących jedną jednostkę organizacyjną.

Organizator dopuszcza także możliwość tworzenia drużyn na podstawie następujących założeń: drużynę tworzą osoby reprezentujące jednostki realizujące te same zadania ustawowe lub drużynę tworzą osoby z tego samego resortu.

Drużynę należy zgłosić wraz ze składem nie później niż po zakończeniu  3 rundy. Do składu drużyny można zgłosić max. 5 zawodników.

W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony zostanie tylko Mistrz Polski.

Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech najlepszych zawodników.

Przewidywane są dodatkowe nagrody specjalne w różnych kategoriach w zależności od liczby uczestników.

 1. Zgłoszenia i wpisowe

 

Zgłoszenia przyjmowane są na adres abrustman@gmail.com lub telefonicznie pod numer 664-303-892 do dnia  6 października 2020 roku odpowiednio do turnieju szachów szybkich i błyskawicznych.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowany urząd.

Po dokonaniu rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Brak stosownej opłaty spowoduje usunięcia zawodnika z listy startowej.

Informacja o wpłaconym wpisowym będzie dostępna na stronie www.mpap.pzszach.pl w zakładce WYNIKI.

W dniu zawodów przed turniejem konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego.

 • Wpisowe wpłacone do dnia 10 września:

       9 rundowy turniej szachów szybkich(10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 45 zł.

 11 rundowy turniej szachów błyskawicznych(3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 35 zł.

 

 • Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego (nr konta: 10 2490 0005 0000 4600 5479 6322, siedziba: 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92) W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO, nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest zawodnik.

 

 • Wpisowe wpłacone po dniu 10 września – 65 zł (szachy szybkie), 50 zł (szachy błyskawiczne)
  Wpisowe wpłacone na sali gry (jeżeli będą wolne miejsca) – 80 zł (szachy szybkie), 60 zł (szachy błyskawiczne)
  Wpisowe obejmuje wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem zawodów do rankingu FIDE.
  O wpisie na listę startową decyduje kolejność wpłat na rachunek bankowy.

 

 

 1. Sprawy różne

 

  1. W związku z sytuacją epidemiologiczną zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi w dniu turnieju zaleceniami dotyczącymi COVID-19.

 

  1. Czas trwania zawodów:

 

Szachy błyskawiczne rozgrywane w dniu 9 października 2020:

Potwierdzenie rejestracji zawodników 15:00 – 16:00
Otwarcie zawodów – 16:00 – 16:30
Turniej szachów błyskawicznych 16:30 – 20:00
Zakończenie – 20:30.

 

Szachy szybkie rozgrywane w dniu 10 października 2020:

Potwierdzenie rejestracji zawodników 8:30 – 9:30

Otwarcie zawodów – 9:30 – 10:00
Turniej szachów szybkich 10:00 – 17:00

 

I runda 10:00
II runda 10:45
III runda 11:30
IV runda 12:15
V runda 13:00
VI runda 13:45
Przerwa – 14:00 – 14:45
VII runda 14:45
VIII runda 15:30
IX runda 16:15

Zakończenie – 17:30.

 

W ramach wpisowego uwzględniony jest catering w trakcie zawodów.

 

Turnieje będą klasyfikowane do rankingu FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych.

 

 1. Oficjalna strona zawodów znajduje się pod adresem www.mpap.pzszach.pl.
 2. Członkowie Komitetu Honorowego oraz arcymistrzowie zwolnieni są  z opłaty wpisowego.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników po przekroczeniu 70 osób. Informacja zostanie umieszczona na oficjalnej stronie zawodów. Liczba ta może się zmienić w uzgodnieniu z użyczającym sali gry.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 5. Zawodnik, który nie potwierdzi udziału  w dniu turnieju szachów szybkich do godziny 9:30, a w dniu turnieju szachów błyskawicznych do godziny 16:00, nie zostanie dopuszczony do I rundy.

 

 1. Osoby odpowiedzialne

 

Dyrektor Turnieju: Adam Dzwonkowski(a.dzwonkowski@pzszach.pl) 607 499 031.
b. Z-ca Dyrektora Turnieju: Krzysztof Pajączek (krzysztof.pajaczek@gmail.com) 723 998 528.
c. Sędzia główny: IA Agnieszka Brustman a.brustman@pzszach.pl (abrustman@gmail.com) 664 303 892.

 

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celach sprawozdawczych i promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.