Regulamin

Regulamin

 

VII Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych

pod patronatem honorowym

Pana Premiera Mateusza Morawieckiego

 

Komunikat Organizacyjny

 

1.      Cel Turnieju

Celem turnieju jest:

 1. Popularyzacja szachów w środowiskach urzędów administracji publicznej.
 2. Integracja środowiska szachowego administracji publicznej.
 3. Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach urzędów administracji publicznej.
 4. Budowa relacji środowiska szachowego ze środowiskiem urzędów administracji publicznej.

2.      Organizator

Organizatorem mistrzostw jest Polski Związek Szachowy.

3.      Termin i miejsce rozgrywek

Turnieje odbędą się w dniach 3 – 4 grudnia 2021 roku w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa.

 

Szachy błyskawiczne – w dniu 3 grudnia 2021:

 

 1. Potwierdzenie rejestracji zawodników 15:00 – 16:00
 2. Otwarcie zawodów – 16:00 – 16:30
 • Turniej szachów błyskawicznych 16:30 – 20:00
 1. Zakończenie – 20:30.

 

Szachy szybkie –  w dniu 4 grudnia 2021:

 

 1. Potwierdzenie rejestracji zawodników 8:30 – 9:30
 2. Otwarcie zawodów – 9:30 – 10:00
 • Turniej szachów szybkich 10:00 – 17:00
 • I runda 10:00
 • II runda 10:45
 • III runda 11:30
 • IV runda 12:15
 • V runda 13:00
 • VI runda 13:45

Przerwa obiadowa – 14:00 – 14:45

 • VII runda 14:45
 • VIII runda 15:30
 • IX runda 16:15
 1. Zakończenie – 17:30.

 

 

 

Wszystkie osoby przebywające na sali gry i w pomieszczeniach sąsiadujących zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu oraz do korzystania z maseczek zasłaniających usta i nos zgodnie z obowiązującymi wytycznymi przeciwepidemicznymi pod rygorem usunięcia z mistrzostw oraz zobowiązania do opuszczenia sali turniejowej.

 

Z obowiązku noszenia maseczki (stan na dzień ogłoszenia niniejszego komunikatu) zwolnieni będą:

 

– zawodnicy – wyłącznie w czasie rozgrywania partii turniejowej,

– sędziowie – w trakcie i w związku z wykonywaniem obowiązków sędziowskich.

 

4.      Uczestnictwo

Prawo uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby znające podstawowe zasady gry w szachy reprezentujące:

 1. Parlament,
 2. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
 3. Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
 4. Ministerstwa,
 5. Urzędy Centralne,
 6. Urzędy Wojewódzkie,
 7. Najwyższą Izbę Kontroli,
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 9. Narodowy Bank Polski,
 10. Instytut Pamięci Narodowej,
 11. Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
 12. Organy administracji samorządowej,
 13. Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
 14. Służby mundurowe,
 15. Pracownicy zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce,
 16. Pracownicy instytucji Unii Europejskiej.
 17. Emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.

Za pracownika emerytowanego uznaje się osobę, która w dniu przejścia na emeryturę była pracownikiem uprawnionego podmiotu.

 

5.      Założenia klasyfikacyjne

Zawody odbędą się w formule turniejów indywidualnych w szachach szybkich i błyskawicznych dające tytuły:

 

– W kategorii open:

 

Mistrz Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

 

– W kategorii amatorów:

 

Amatorski Mistrz Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

 

Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia zawodów III (II dla kobiet) lub niższą kategorię szachową czyli ranking krajowy na poziomie max. 1600 pkt. oraz jednocześnie ranking FIDE  nie przekraczający 1600 pkt,

 

– W kategorii drużynowej:

 

Drużynowy Mistrz Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych.

 

Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników reprezentujących jedną jednostkę organizacyjną. Organizator dopuszcza także możliwość tworzenia drużyn na podstawie następujących założeń: drużynę tworzą osoby reprezentujące jednostki realizujące te same zadania ustawowe lub drużynę tworzą osoby z tego samego resortu.

Drużynę należy zgłosić wraz ze składem nie później niż po zakończeniu  3 rundy. Do składu drużyny można zgłosić max. 5 zawodników.

W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony zostanie tylko Drużynowy Mistrz Polski.

W przypadku dzielenia miejsca drużynowego decyduje miejsce najlepszego zawodnika z drużyny w klasyfikacji indywidualnej.

Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech najlepszych zawodników.

Przewidywane są dodatkowe nagrody specjalne w różnych kategoriach w zależności od liczby uczestników.

6.      Zgłoszenia i wpisowe

Serwisy turniejowe

szachy błyskawiczne: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3596/

szachy szybkie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3597/

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 listopada 2021 roku odpowiednio do turnieju szachów szybkich i błyskawicznych.

na adres jkicinski@szachygrodzisk.pl

 

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowany urząd. Po dokonaniu rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Brak stosownej opłaty spowoduje usunięcia zawodnika z listy startowej.

Informacja o wpłaconym wpisowym będzie dostępna na stronie www.mpap.pzszach.pl w zakładce WYNIKI. Na oficjalnej stronie turnieju oraz na chessarbiter będą publikowane  aktualne listy startowe.

W dniu zawodów przed turniejem konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego.

 

Wpisowe wpłacane do dnia 30 listopada:

 

9 – rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 45 zł

11 – rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 35 zł.

Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego

Alior Bank   53 2490 0005 0000 4530 6612 0827,

siedziba: 00-514 Warszawa, ul.  Marszałkowska 84/92.

W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO, nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest zawodnik.

 

Osoby które zagrały w obu turniejach VI Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w roku 2020 roku wnoszą wpisowe w terminie do 30 października 2021 o połowę mniejsze.

 

Wpisowe wpłacane po dniu 30 listopada:

 

65 zł (szachy szybkie), 50 zł (szachy błyskawiczne)

 

 Wpisowe wpłacane na sali gry (jeżeli będą wolne miejsca)

 

80 zł (szachy szybkie), 60 zł (szachy błyskawiczne)

Wpisowe obejmuje wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem zawodów do FIDE. O kolejności wpisu na listę startową decyduje kolejność wpływu wpisowego na rachunek bankowy.

7.      Sprawy różne

 1. W ramach wpisowego uwzględniony jest catering w trakcie zawodów, w tym obiad podczas turniej szachów szybkich.
 2. Turnieje rozgrywane będą według przepisów FIDE oraz przepisów PZSzach.
 3. Turnieje klasyfikowane będą do rankingu FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych.
 4. W turniejach stosowane będą obowiązujące w danej chwili przepisy i wytyczne w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19
 5. Oficjalna strona zawodów znajduje się pod adresem www.mpap.pzszach.pl.
 6. Członkowie Komitetu Honorowego oraz arcymistrzowie zwolnieni są  z opłaty wpisowego.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej po przekroczeniu 60 uczestników. Informacja zostanie umieszczona na oficjalnej stronie zawodów.
 8. Zawodnik, który nie potwierdzi udziału  w dniu turnieju szachów błyskawicznych do godziny 16:00, a w dniu turnieju szachów szybkich do godziny 9:30, nie zostanie dopuszczony do pierwszej rundy.
 9. Złożenie zgłoszenia do mistrzostw jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu.
 10. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Klauzuli zgody, klauzuli informacyjnej, oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią załącznika do niniejszego Komunikatu.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
 12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów, a w trakcie turnieju do Sędziego Głównego.

Wiceprezes PZSzach ds. Sportu Powszechnego

 

Paweł Zaskalski

 

 

Załącznik do Komunikatu Organizacyjnego

VII Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA ZGODY

Składając zgłoszenie do VII Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Szachowy z siedzibą w Warszawie 00-514 Warszawa, Marszałkowska 84/92, dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia tych zawodów sportowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) wskazanego w klauzuli zgody informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Szachowy z siedzibą w Warszawie 00-514 Warszawa, Marszałkowska 84/92, a kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą adresu e-mail biuro@pzszach.pl
 2. W Polskim Związku Szachowym został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: biuro@pzszach.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w zawodach sportowych.
 4. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, płeć, wizerunek, przynależność do grupy zawodowej oraz do drużyny na zasadach określonych w regulaminie, posiadany ranking i kategoria szachowa)
  • dane kontaktowe podane dobrowolnie w zgłoszeniu
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) instytucje organizujące zawody i reprezentujące je osoby; (2) media relacjonujące przebieg zawodów; (3) media społecznościowe, w szczególności Facebook i witryny internetowe Polskiego Związku Szachowego, oraz osoby mające do nich dostęp.
 6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie zgodny z postanowieniami „Polityki przetwarzania danych osobowych” obowiązującej w Polskim Związku Szachowym. Wyniki zawodów stanowią informację publiczną.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,  jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt osobisty lub mailowy z organizatorem zawodów.  Rozumiem, że przy cofnięciu zgody może być niezbędna weryfikacja mojej tożsamości i że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w zawodach sportowych ponieważ bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest możliwy.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora – w szczególności do promowania i reklamowania zawodów i sportu szachowego, oraz swojej własnej działalności związanej z uprawianiem sportu szachowego. Upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku dostępnymi technikami. Zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku w dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych.