Marek Łapiński

Generał brygady Straży Granicznej Marek Łapiński – Komendant Główny Straży Granicznej

Gen. bryg. SG Marek Łapiński (ur. 10 marca 1963 r.), absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – magister administracji (1988 r.) i magister prawa (2003 r.). Absolwent Europejskiego Studium Problematyki Przestępczości na Uniwersytecie Łódzkim (2001 r.).
W 2004 r. ukończył aplikację kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

Od 1991 r. w Urzędzie Ochrony Państwa, w 1992 r. mianowany na pierwszy stopień oficerski. Od 1993 r. funkcjonariusz Straży Granicznej.

W latach 1998-2001 organizował i nadzorował pracę w Generalnym Inspektoracie Celnym, pełniąc funkcję Zastępcy Generalnego Inspektora Celnego. Od 2002 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli jako główny specjalista kontroli państwowej. W latach 2006-2007 kierował Departamentem Nadzoru i Kontroli MSWiA. Był wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz w Collegium Civitas w zakresie kontroli państwowej i wewnętrznej oraz bezpieczeństwa państwa. Jest współautorem projektu reform sektora bezpieczeństwa, spraw wewnętrznych oraz kontroli skarbowej i podatkowej Gruzji, które przygotowywał w ramach Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w latach 2002-2003.

31 grudnia 2015 r. został powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej.

16 maja 2017 r. odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na stopień generała brygady Straży Granicznej.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i Odznaką Straży Granicznej.

Regulamin

Regulamin

Regulamin turnieju

„V Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych”

 1. Cel Turnieju

Celem turnieju „V Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” jest:

 1. a) Popularyzacja szachów w środowiskach urzędów administracji publicznej.
  b) Integracja środowiska szachowego administracji publicznej.
  c) Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach urzędów administracji publicznej.
  d) Budowa relacji środowiska szachowego ze środowiskiem urzędów administracji publicznej.
 2. Organizator

Organizatorem turnieju „V Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” jest Polski Związek Szachowy we współpracy ze stowarzyszeniem – Towarzystwem Edukacyjno-Sportowym „Solvitur Ambulando”.

 1. Termin i miejsce turnieju

Turniej „V Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” odbędzie się w dniach 4 i 5 października 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa).

 1. Uczestnictwo

Prawo do uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby potrafiące grać w szachy reprezentujące:

 1. Parlament,
  b. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
  c. Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
  d. Ministerstwa,
  e. Urzędy Centralne,
  f. Urzędy Wojewódzkie,
  g. Najwyższą Izbę Kontroli,
  h. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  i. Narodowy Bank Polski,
  j. Instytut Pamięci Narodowej
  k. Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
  l. Organy administracji samorządowej,
  m. Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
  n. Służby mundurowe,
  o. Pracownicy zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce.
  p. Pracownicy instytucji Unii Europejskiej.
  r. Emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.

Za emerytowanego pracownika uznaje się osobę, która w dniu przejścia na emeryturę była pracownikiem uprawnionego podmiotu.

 1. Założenia
 2. a) Zawody odbędą się w formule turniejów indywidualnych w szachach szybkich i błyskawicznych dające tytuły:
 3. W kategorii open:

Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

 1. W kategorii amatorów:

Amatorski Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia zawodów III(II dla kobiet) lub niższą kategorię szachową czyli ranking krajowy na poziomie max. 1600 pkt. oraz jednocześnie ranking FIDE  nie przekraczający 1600 pkt,

 1. W kategorii drużynowej:

Drużynowy Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych.

Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników reprezentujących jedną jednostkę organizacyjną.

Organizator dopuszcza także możliwość tworzenia drużyn na podstawie następujących założeń: drużynę tworzą osoby reprezentujące jednostki realizujące te same zadania ustawowe lub drużynę tworzą osoby z tego samego resortu.

Drużynę należy zgłosić wraz ze składem nie później niż po zakończeniu  3 rundy. Do składu drużyny można zgłosić max. 5 zawodników.

W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony zostanie tylko Mistrz Polski.

Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech najlepszych zawodników.

Przewidywane są dodatkowe nagrody specjalne w różnych kategoriach w zależności od liczby uczestników.

 1. Zgłoszenia i wpisowe
 2. Zgłoszenia przyjmowane są na adres abrustman@gmail.com lub telefonicznie pod numer 664-303-892 do dnia 30 września 2019 roku odpowiednio do turnieju szachów szybkich i błyskawicznych.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowany urząd.

Po dokonaniu rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Brak stosownej opłaty spowoduje usunięcia zawodnika z listy startowej.

Informacja o wpłaconym wpisowym będzie dostępna na stronie www.mpap.pzszach.pl w zakładce WYNIKI.

W dniu zawodów przed turniejem konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego.

 1. Wpisowe wpłacone do dnia 31 sierpnia:
 2. 9 rundowy turniej szachów szybkich(10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 45 zł.
  II. 11 rundowy turniej szachów błyskawicznych(3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 35 zł.
 3. Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego (nr konta: 10 2490 0005 0000 4600 5479 6322, siedziba: 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92) W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO, nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest zawodnik.
 4. Wpisowe wpłacone po dniu 31 sierpnia – 65 zł (szachy szybkie), 50 zł (szachy błyskawiczne)
  e. Wpisowe wpłacone na sali gry (jeżeli będą wolne miejsca)80 zł (szachy szybkie), 60 zł (szachy błyskawiczne)
  f. Wpisowe obejmuje wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem zawodów w FIDE.
  g. O wpisie na listę startową decyduje kolejność wpłat na rachunek bankowy.
 5. Sprawy różne
 6. a) Czas trwania zawodów:
 7. Szachy błyskawiczne rozgrywane w dniu 4 października 2019:
 8. Potwierdzenie rejestracji zawodników 15:00 – 16:00
  II. Otwarcie zawodów – 16:00 – 16:30
  III. Turniej szachów błyskawicznych 16:30 – 20:00
  IV. Zakończenie – 20:30.
 9. Szachy szybkie rozgrywane w dniu 5 października 2019:
 10. Potwierdzenie rejestracji zawodników 8:30 – 9:30
  II. Otwarcie zawodów – 9:30 – 10:00
  III. Turniej szachów szybkich 10:00 – 17:00

I runda 10:00
II runda 10:45
III runda 11:30
IV runda 12:15
V runda 13:00
VI runda 13:45
Przerwa obiadowa – 14:00 – 14:45
VII runda 14:45
VIII runda 15:30
IX runda 16:15

 1. b) Zakończenie – 17:30.
 2. c) W ramach wpisowego uwzględniony jest catering w trakcie zawodów, w tym obiad podczas turniej szachów szybkich.
 3. d) Turnieje będą klasyfikowane do rankingu FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych.
 4. e) Oficjalna strona zawodów znajduje się pod adresem www.mpap.pzszach.pl.
 5. f) Członkowie Komitetu Honorowego oraz arcymistrzowie zwolnieni są  z opłaty wpisowego.
 6. g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników po przekroczeniu 130 osób. Informacja zostanie umieszczona na oficjalnej stronie zawodów.
 7. h) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 8. i) Zawodnik, który nie potwierdzi udziału  w dniu turnieju szachów szybkich do godziny 9;30, a w dniu turnieju szachów błyskawicznych do godziny 16:00, nie zostanie dopuszczony do I
 9. Osoby odpowiedzialne
 10. Dyrektor Turnieju: Adam Dzwonkowski(a.dzwonkowski@pzszach.pl) 607 499 031.
  b. Z-ca Dyrektora Turnieju: Krzysztof Pajączek (krzysztof.pajaczek@gmail.com) 723 998 528.
  c. Sędzia główny: IA Agnieszka Brustman a.brustman@pzszach.pl (abrustman@gmail.com) 664 303 892.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celach sprawozdawczych i promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

Wojciech Federczyk

Wojciech Federczyk
dr nauk prawnych, posiada wieloletnie doświadczenie akademickie i urzędnicze – na stanowiskach kierowniczych w służbie cywilnej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), w samorządzie terytorialnym (Urząd m. st. Warszawy) oraz eksperckie (Trybunał Konstytucyjny, organy administracji rządowej). Jest członkiem Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze nauk o administracji publicznej oraz polubownych metod rozwiązywania sporów z udziałem administracji. Prowadził także badania statutowe w europejskich ośrodkach naukowych Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (Spayer), Humboldt Universität (Berlin) oraz Karl-Franzens-Universität (Graz). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym współautor podręczników do nauki administracji oraz postępowania administracyjnego.

Ireneusz Raś


Ireneusz Raś

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki


Urodzony w 1972 r. w Proszowicach. Członek zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej RP.
Ukończył historię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; był pierwszym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego papieskiej uczelni.
W 1998 r. został wybrany Radnym, a następnie Przewodniczącym Dzielnicy XVI Bieńczyce Miasta Krakowa. Jako radny Krakowa Ireneusz Raś założył Porozumienie Dzielnic Nowohuckich. Równocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Krakowa.
Od 2005 r. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Powołał krakowskie lobby parlamentarne, zainicjował cykl koncertów „Odkryjmy Podgórze!”, utworzył Nowohucką Ligę Piłkarską dla gimnazjalistów, był pomysłodawcą cyklicznej imprezy „Choinka pod Oknem Papieskim”.
W VI kadencji krakowski Poseł pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. W 2009 r. Ireneusz Raś został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej; w 2010 roku został wybrany szefem Małopolskiej Platformy Obywatelskiej, a w lutym 2016 r. został członkiem zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej.
W 2011 r. objął funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, którą pełni do dnia dzisiejszego.
Inicjator i koordynator projektu kulturalnego „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!”. Powołał do życia stowarzyszenie „Tak, Kraków!”, dzięki któremu zrealizował i wciąż realizuje wiele cennych inicjatyw, w tym m. in. cieszący się ogromnym zainteresowaniem wyścig kolarski – Tour de Cracovia Amatorów (www.tourdecracovia.pl).
Otrzymał wiele nagród i odznaczeń za swoją działalność w różnych dziedzinach.


Ireneusz RaśIreneusz Raś

Biuro Poselskie:
os. Złotej Jesieni 6/34, Kraków
(Pn-Pt 10:00 – 17:00)

 

Filia Biura:
ul. Siemiradzkiego 5/2, Kraków
(Pn 13:00-17:00)
Telefon/faks: (12) 647-09-41

 

e-mail: kontakt@ireneuszras.pl

www.ireneuszras.pl